Informační portály

STRÁNKA VAŠEHO DOMU

Zde po přihlášení do systému naleznete informace o vašem domě. Přihlašovací údaje vám poskytne správce budovy.

INFORMACE

Na tomto portálu naleznete veškeré informace pro vlastníky SVJ.


Služby Heci a.s. v oblastni správy

V oblasti správy nemovitostí nabízíme tyto služby:

Zajištění provozu domu

 • dodávky vodného a stočného na základě dodavatelské smlouvy
 • dodávky elektřiny do společných prostor a spol. zařízení domu na základě dodavatelské smlouvy>
 • dodávky TUV a otopu podle dodavatelské smlouvy (dálkové) nebo smlouvy o zajištění obsluhy kotelny, či výměníkové stanice
 • provoz, servis a opravy výtahu na základě dodavatelské smlouvy
 • provoz, servis a opravy STA a jejích vnitř. rozvodů
 • havarijní opravy
 • na základě předchozího pokynu mandanta běžné opravy a údržbu
 • na základě předchozího pokynu mandanta plánované opravy a údržbu
 • na základě předchozího pokynu mandanta celkové rekonstrukce a investice budovy a zařízení
 • revize elektrorozvodů a el. zařízení ve společných prostorách domu
 • revize hromosvodů ve společných prostorách domu
 • revize plynových rozvodů a zařízení ve společných prostorách domu
 • předepsané revize zařízení kotelny, nebo výměníkové stanice
 • požární prohlídky a revize
 • revize, prohlídky a čištění komínových těles (pokud jsou v budově)
 • zajištění souladu spol. prostor a zařízení s normami danými předpisy o bezpečnosti práce
 • kontrola plnění ze strany dodavatelů
 • kontrola odstraňování závad specifikovaných revizí, či prohlídkou
 • Vedení účetní a správcovské evidence

 • předpis záloh na některé služby spojené s užíváním jednotek (zpravidla, otop, SV, TUV, STA, event. další) – výši záloh určuje výbor, či pověřený vlastník
 • předpis příspěvků na správu a provoz budovy dle § 15 zákona č. 72/1994 Sb.
 • evidence došlých plateb jednotlivých vlastníků jednotek na služby
 • evidence došlých příspěvků na správu a provoz budovy dle § 15 zákona č. 72/1994 Sb.
 • vedení analytických účtů každému bytu tzv. „konta uživatele“ obsahujícího údaje o předepsaných a uhrazených platbách služeb a platbách příspěvků na správu a provoz budovy dle § 15 zákona č. 72/1994 Sb o event. pohledávkách či závazcích vlastníka jednotky vůči mandantovi
 • evidence počtů osob užívajících jednotky (na základě ohlašovací povinnosti vlastníků)
 • evidence příjmů a výdajů fondu oprav a údržby pro mandanta (jako celek)
 • evidence dlužníků, závazků a pohledávek
 • evidence výdajů za dodávané služby, rozdělená dle druhu a typu služby
 • návrh způsobu rozúčtování služeb
 • zpracování ročního rozúčtování služeb spojených s užíváním jednotek
 • vedení reklamačního řízení v rozúčtování služeb
 • běžný styk s vlastníky jednotek ve věci plateb služeb a příspěvků
 • vedení peněžních prostředků mandanta na samostatném bank. účtu mandanta
 • zajišťování úhrad závazků mandanta vzniklých z dodavatelsko-odběratelských vztahů, přeplatků, mezd, splátek úvěrů, plateb stav. spoření apod., prostřednictvím el. bankovnictví
 • zajišťování rozúčtování podílů společných nákladů pro více budov mezi jednotlivé odběratele (např. STA apod)
 • event. příjmy z pronájmů či prodejů spol. částí budovy (vč. příslušenství) evidovat mimo „příjem společenství vlastníků jednotek“ a sdělovat jednotlivým vlastníkům poměrnou část takového příjmu, vypočtenou podle spoluvlastnického podílu jednotky na spol. částech budovy a pozemku, která se stala předmětem daně z příjmu vlastníka
 • event. příjmy náležející do příjmů mandanta – „společenství vlastníků“ evidovat v rámci podvojného účetnictví, zajistit vypracování daň. přiznání k dani z příjmu právnických osob, včetně zajištění úhrady vypočtené daně.
 • zajištění zpracování účetnictví v rozsahu daném zákonem o účetnictví, vč. výkazů, roční závěrky tj. rozvaha, výsledovka, příloha úč. závěrky
 • Péče o klienta

 • kontakt s mandantem, resp. jeho statut. orgánem (výbor SVJ) se zaměřením na informace a poradenství v problematice související s vlastnictvím a správou jednotek
 • pasportizace budovy, jež je předmětem správy
 • pasportizace jednotek v budově vymezených tzv. „prohlášením vlastníka“
 • evidence tech. údajů o spol. částech budovy a zařízení
 • evidence živelního, vodovodního a odpovědnostního pojištění pro budovy, resp. vlastníky jednotek, vč. zastoupení ve škodní události
 • běžné upomínání dlužníků (vyjma nákladů na poštovné)
 • jednání o úhradách závazků po splatnosti (uznání dluhu)
 • spolupráce při tvorbě plánu údržby, oprav, či investic
 • na žádost mandanta účast na shromáždění vlastníků
 • zajištění předepsaných podkladů pro shromáždění vlastníků (pozvánka, prezence, zápis)
 • zajištění podkladů pro zápis změn do obch. rejstříku
 • součinnost při zajišťování úvěru, či stav. spoření
 • spolupráce při výběru dodavatelů služeb, prací apod.
 • zastoupení, nebo odb. pomoc při odborných jednání a konzultací se třetími osobami (st. úřady, kontrolní úřady, soud, jiné osoby)
 • Opravy, údržba a měření

 • odečty měřidel (SV, TUV, otop)
 • výměny měřidel
 • drobné údržbářské práce
 • drobné zednické práce
 • instalatérské práce
 • elektropráce
 • údržba zeleně
 • úklid
 • Vedle těchto činností lze dohodnout i řadu jiných položek dle individuálních přání klienta. Vaše dotazy, či žádost o nabídku správy vyřizuje Petr Chavík.


  Přihlášení administrátora

  | VSTUP |

  HECI a.s. | 2017